Aan de slag met onze natuur!

De stikstofcrisis, watercrisis, biodiversiteitscrisis en C02-crisis: allerlei crisissen die maken dat we aan de slag moeten met onze natuur. Van alle kanten komen immers de berichtenop ons af dat het niet goed gaat met het klimaat en dus met onze eigen natuurlijke omgeving. IJskappen smelten, gebieden verdrogen of overstromen, dieren- en plantensoorten worden met uitsterven bedreigd. Ooit verdwenen de dinosauriërs en nuzitten we midden in de zesde uitstervingsgolf in de geschiedenis van onze planeet. Dit keer ligt de oorzaak niet bij een meteoriet of vulkaanuitbarsting, maar is het de mens.Hoog tijd dus om de leefomgeving en in het bijzonder de natuurgebieden weer voorop te stellen bij ons doen en laten.

Hier in Roerdalen proberen inwoners ook een steentje bij te dragen aan de bescherming van vooral onze kwetsbare natuur. Soms stuit dat op verzet van andere inwoners, voor wie de natuur een vijand lijkt die bedwongen moet worden in plaats van een vriend met wie we moeten en kunnen samenwerken.

Een belangenstrijd die onverenigbaar lijkt, maar is dat ook zo? Wij denken van niet, alle mensen hebben een gezonde leefomgeving en natuur nodig. Daarom dwingen Europese, landelijke en provinciale wetgeving ons water, lucht en onze leefomgeving te verbeteren.Zowel de kwaliteit van het water als de uitbreiding van nieuwe natuur moeten in 2027 op orde zijn.

Bescherming

In onze gemeente staan wij voor een aantal natuuropgaven: natuurbescherming, natuurversterking en natuurontwikkeling. Bij natuurbescherming gaat het vooral over de omschakeling naar natuur inclusieve landbouw om de biodiversiteit een boost te geven. Ook dieren zijn afhankelijk van die ontwikkeling. Met kruidenrijke akkers en kruidenrijk grasland ondersteunen wij bijvoorbeeld hun mogelijkheden te overleven. Door meer ruimte voor biodiversiteit krijgen tal van soorten weer meer kansen, denk hierbij aan boomvalken, veldleeuwerik, patrijs en misschien wel de wolf. PvdA-GroenLinks wil dan ook dat de gemeente partner wordt van het Deltaplan Biodiversiteitherstel: https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/

Sommige gemeenten, die net als wij voor natuuropgaven staan, zijn overgegaan tot het aanstellen van een ‘groenaannemer’. Dat is een natuurontwikkelaar die zich inzet om landbouwgrond om te zetten naar natuur, waarbij de boeren eigenaar blijven en zorgen voor het beheer. Dus de boer als natuurbeheerder. Ook kan de provincie grond van de gemeente kopen en verpachten aan een boer die vervolgens de natuur beheert. Zo hebben de boeren ook inkomen, een ander verdienmodel. De gemeente kan deze boeren hierbij helpen.

Ontwikkeling

Het ontwikkelen van ‘nieuwe’ natuur is een taak van de provincie. De gemeente zet haar gronden via het grondbeleid daarvoor in. Daar is geld voor, vaak ter beschikking gesteld door overheden (Europa, Rijksoverheid, Provincie Limburg). In totaal gaat het in onze gemeente om zo’n 180 hectare, waarvan 100 ha gemeentegrond. Die grond ligt vooral in het Flinke Ven in Herkenbosch en rondom de Vlootbeek in Posterholt. Bij de Vlootbeek is de omvorming naar nieuwe natuur al in volle gang ter bescherming van het uiterst zeldzame donker Pimpernel Blauwtje.

De ‘nieuwe’ natuur is vaak ‘goud’groene natuur, die behoort tot het NatuurNetwerkNederland (NNN), dat door ons hele land heen zogenaamde Natura 2000-gebieden met elkaar verbindt. Rond en in deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde bedreigde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te versterken en daardoor te  behouden. Nationaal Park de Meinweg en het Roerdal zijn allebei Natura 2000-gebieden die via een omschakeling naar nieuwe natuur in het Flinke Ven met elkaar verbonden worden.

 Als mensen komen wij voort uit de natuur, het kan dan ook nooit een wij/zij-discussie zijn.  Natuur en onze leefomgeving zijn één, zo belangrijk voor een gelukkig leven. Wij komen hier zeker nog op terug.


Meer weten? https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws