De Merutoren

Op de raadsagenda staat voor de tweede keer een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een 57 meter hoge expositietoren. Naar aanleiding van de eerste behandeling in de raadsvergadering van 10 maart 2022 en de ter inzage legging van de stukken, zijn er 7 zienswijzen ingediend. Daardoor werd de eerder afgegeven verklaring voorlopig en moet de raad zich er opnieuw over buigen.

Wij waren bij de vorige keer al tegen dit raadsvoorstel en dat zijn we nog steeds en dat blijven we ook. Iedereen in onze gemeente weet dat het zeer slecht gesteld is met de natuur in de Meinweg. Een paar maanden geleden heeft de Provincie, die verantwoordelijk is voor natuurbehoud, maar ook voor natuurherstel, een Natuur Doel Analyse uitgevoerd en aan de Ecologische Autoriteit om een reactie gevraagd.

Zij komt evenals onze demissionaire minister van stikstof, mevrouw v.d. Wal tot een vernietigende conclusie over de staat van de natuur in de Meinweg, ik citeer:

“Voor nagenoeg alle habitattypen scoort de Meinweg in de huidige situatie onvoldoende. Er is voor veel soorten en habitattypen over een langere termijn een negatieve trend zichtbaar. De Meinweg is overbelast door stikstof en de hydrologie is niet in orde”. Einde citaat.

Ook is er nog een verkeerstoets toegezegd door wethouder van Helvert (wethouder in het vorige college), die nooit is uitgevoerd. Het argument hiervoor is dat er geen relevante verkeerstoename is geweest en daarmee is de verkeerstoets uit 2015 hier nog steeds aan de orde. Dit geeft ons een naar gevoel, maar wettelijk klopt het. Alle zienswijzen die door bezorgde burgers zijn ingediend, zijn afgedaan met een verwijzing naar de eerder verstrekte vergunning van 2015. Dat geldt ook voor de vragen die door onze steunfractieleden, maar die ook door andere partijen naar voren zijn gebracht in de bespreking in de Raadsadviescommissie.

Onze fractie en steunfractie hebben er grote problemen mee dat zorgen en vragen over de hogere toren in de ogen van de meerderheid van het college niet belangrijk zijn. Onze wethouder is tegen dit voorstel.

We mogen als raad wel instemmen met de wijziging van het bestemmingplan en de verklaring van geen bedenkingen afgeven voor een 57 meter hoge toren. Wat dat besluit betekent voor onze natuur en voor onze inwoners, daar mogen we niet naar vragen, want dat is niet aan de orde.

Maar dat is wel aan de orde, want daar komen alle bezwaren en protesten vandaan.

Vindt het college nog steeds dat Samen Doen, dat zo hoog in het vaandel staat, ook bij dit raadsvoorstel van toepassing is? Wij vinden in ieder geval van niet.

Wordt vervolgd.

Namens de (steun) fractie,

Mieke Schotemeijer, fractievoorzitter.

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws