Een terugblik op 2023

Met op de achtergrond de muziek van de Top2000, al jarenlang mijn favoriete programma tussen Kerst en Oudjaar, denk ik terug aan de politieke gebeurtenissen van 2023.
Nothing compares to you hoor ik en dat geldt zeker ook voor 2023. Misschien is dat wel op elk jaar van toepassing, maar dit jaar voelt het toch anders.

2023
was het jaar dat we op 25 oktober in het gemeentehuis te horen kregen dat de samenwerking met ons in de coalitie werd beëindigd.
Ons werd meegedeeld dat als onze fractie uit de coalitie zou stappen en Jacqueline haar ontslag zou indienen, er in de raad geen motie van wantrouwen zou worden ingediend.
Wat precies de reden was voor deze stap van de twee overgebleven partijen, is ons nooit duidelijk geworden. Er is wel gezegd dat wij ons in de fractie, in de steunfractie en in het college niet als loyale coalitiepartner gedroegen. Wat hieronder verstaan wordt is ons niet uitgelegd.
Nadat er in de raadsvergadering van 2 november werd stil gestaan bij het vertrek van Jacqueline en ons vertrek uit de coalitie, hebben we de knop omgezet en ons gericht op de begrotingsbehandeling.
En dat was geen vrolijk verhaal.

2023:
het jaar dat we in de raadsvergadering van 21 september de halfjaarrapportage vast stelde. De cijfers waren alles behalve rooskleurig.
Toen in november 2022 de begroting voor 2023 werd vastgesteld, kon niemand vermoeden dat we al halverwege het jaar zulke grote te korten zouden hebben.
Er was de raad wel verteld dat er de komende jaren minder geld te besteden was, maar dat was pas in 2025.Tot die tijd zag het er nog goed uit.
Maar nu zijn we ons rot geschrokken, zoals in de raads adviescommissie zo plastisch
naar voren werd gebracht.
Want ondanks enkele meevallers is het tekort € 750.000.Wat gaan we nu doen?
Het college stelde voor ons tekort te laten voor wat het is en het aan te vullen uit de algemene reserves. Dat geldt ook voor 2024.

Het armoedefonds wordt gelukkig meegenomen naar 2024. Dit zal heel erg nodig zijn om mensen te helpen, die het zonder steun van de gemeente niet meer redden.
De Raadswerkgroep Roerdalen in Balans, die al eerder voorstellen heeft gedaan om over de periode 2021-2024 extra inkomsten te genereren, is weer nieuw leven ingeblazen. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen en meer inkomsten voor de gemeente te krijgen.
Kortom het worden financiële spannende tijden.

2023:
het jaar dat de Merutoren voor de tweede keer op de agenda kwam.
Wij waren bij de eerste keer al tegen dit raadsvoorstel en dat zijn we ook gebleven.
Iedereen in onze gemeente weet dat het zeer slecht gesteld is met de natuur in Nationaal Park de Meinweg. Verdere belasting door en de bouw en de toename van het verkeer moet wat ons betreft worden voorkomen. En hoewel we er alles aangedaan hebben om de bouw tegen te gaan is het ons niet gelukt.
Onlangs las ik in het Vlodrops Dorpsblad dat de Omgevingsvergunning door de gemeente is afgegeven.

2023:
het jaar dat er een einde kwam aan de windmolens op De Meinweg. Onderzoek had uitgewezen dat er zoveel nadelige gevolgen voor de natuur zouden zijn, dat verdere onderzoeken overbodig leken en alleen maar geld zouden kosten. Maar de opgave om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan, die blijft. En hoewel we ons voorlopig richten op zonne-energie komen ook andere mogelijkheden steeds meer in beeld. Het komende jaar zullen hier zeker verregaande beslissingen over worden genomen.
Het verduurzamen van woningen en gebouwen gaat door in 2024.

2023:
het jaar dat de eerste flexwoningen werden opgeleverd en de eerste bewoners er in Vlodrop en St. Odiliënberg konden gaan wonen.
De onrust over deze flexwoningen in Herkenbosch, Montfort en Posterholt bleef. Woonwagenbewoners kwamen in opstand omdat de uitbreiding van standplaatsen maar uitblijft. In Melick gaat ondanks het verzet, de oplevering van de woningen door.
Wij zijn blij dat onze suggestie om meer flexwoningen te bouwen voor jongeren en een persoonshuishoudens door het college is overgenomen. Komend jaar wordt onderzocht waar er in de gemeente gebouwd zou kunnen worden.

De school in Vlodrop, één centrale bibliotheek in de gemeente, naast of samen met de 6 burgerbiebs, het Schone Lucht Akkoord, de ontwikkelingen net over de grens in Elmpt, zomaar een paar voorbeelden waar we in 2023 duidelijke standpunten over in hebben genomen.
De hondenbelasting blijft voor 2024. Het hoge water kwam opnieuw, hoe gaan we daar het komende jaar mee om?

Namens Chris en Patrick en de leden van de steunfractie wens ik iedereen een gezond, en voorspoedig 2024.

Mieke Schotemeijer, fractievoorzitter.

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws