Halfjaarrapportage

In de raadsvergadering van 21 september a.s. stelt de raad de halfjaarrapportage vast. De cijfers zijn alles behalve rooskleurig. Toen in november vorig jaar de begroting voor 2023 werd vastgesteld, kon niemand vermoeden dat we al halverwege het jaar zulke grote te korten zouden hebben. Er was de raad wel verteld dat er de komende jaren minder geld te besteden was, maar dat was pas in 2025. Tot die tijd zag het er nog goed uit.

Maar nu zijn we ons rot geschrokken, zoals in de raadsadviescommissie zo plastisch naar voren werd gebracht. Want ondanks enkele meevallers is het tekort € 750.000. Wat gaan we nu doen?

Het college stelt voor ons tekort te laten voor wat het is en het aan te vullen uit de reserves. Dat geldt ook voor 2024. Het betekent voor onze fractie wel dat we bij de begrotingsbehandeling voor 2024 zeer terughoudend zullen zijn met het indienen van voorstellen voor nieuw beleid.

Het armoedefonds wordt gelukkig meegenomen naar 2024. Dit zal zeker nodig zijn om mensen te ondersteunen die het zonder steun van de gemeente niet meer redden.

De raadswerkgroep Roerdalen in Balans, die al eerder voorstellen heeft gedaan om over de periode 2021-2024 extra inkomsten te genereren, maar ook kritisch naar de uitgaven kijkt, is weer nieuw leven ingeblazen.

Vanuit de raad, maar ook vanuit de organisatie gaan we voorstellen doen om onze financiële positie te verbeteren. In december komen we bij elkaar dan maken we keuzes, die begin 2024 worden uitgewerkt. Deze voorstellen worden meegenomen bij de bespreking van de Kadernota 2025.

Als het ons niet lukt om voor 2025 een sluitende begroting te krijgen dan zou het best wel eens kunnen dat we burgerlijk ongehoorzaam zijn en een niet sluitende begroting bij de Provincie inleveren. Een andere mogelijkheid is dat we taken teruggeven aan het Rijk. Kortom het worden financiële spannende tijden.

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws