In de raadsvergadering van 7 juli jl. stond ook de Kadernota op de agenda. Het woord zegt het al, de Kadernota geeft de kaders, de grote lijnen aan voor de komende begroting. Alle fracties kunnen dan alvast hun wensen kenbaar maken.

Wij hebben bij de bespreking o.a. het volgende naar voren gebracht:

Armoede fonds

De kansenongelijkheid en daarmee de armoede nemen toe. Een op de 10 Limburgers heeft geldzorgen. Dit zal naar onze mening zeker ook gelden voor onze inwoners hier in Roerdalen. Al eerder hebben wij gepleit voor een armoede fonds. Dat willen we hierbij opnieuw doen. Bij de begrotingsbehandeling zullen wij hierop terug komen met een plan hiervoor.

Energiearmoede

Energiearmoede is een van de grote zorgen die wij voor de komende winter hebben. Hoewel het rijk hier middelen voor beschikbaar stelt, moeten we gewoon aan de slag om de kwetsbare mensen die vaak in de meest slecht geïsoleerde huizen wonen te helpen om met eenvoudige isolatie middelen toch de energierekening omlaag te krijgen.

Minder regels, maar ook betere toegankelijkheid

Dit zouden naar onze mening kunnen helpen om de weg naar de gemeentelijke voorzieningen te kunnen vinden. Er wordt te weinig rekening gehouden met de onmogelijkheden van mensen om digitaal hun weg te vinden. Ook laaggeletterdheid is een probleem. Wij willen voorstellen toch vooral de dorpshuizen en plaatselijk biebs in te zetten om naast het informatiepunt digitale overheid ook een gewoon informatiepunt te realiseren.

Ontwikkeling Flinke Ven

Er wordt ook aangegeven met name de ontwikkeling van het Flinke Ven ter hand te nemen en daarvoor gemeentelijke gronden ter beschikking te stellen. Wij zijn hier blij mee, maar het heeft o.a. voor de boeren die daar grond van de gemeente pachten, grote gevolgen. Wij hopen daarom dat nog dit jaar duidelijkheid aan de boeren wordt gegeven. Daar wachten zij al heel lang op. Is deze ontwikkeling misschien ook een onderdeel voor de nieuwe grondnota? Wij hopen van wel.

Natuurbescherming

Ook natuurbescherming zou naar onze mening een onderdeel moeten zijn van de economische waarde van natuurrecreatie- en toerisme.

Bouwen en Wonen

Bij het onderdeel Bouwen en Wonen, willen we aandacht vragen voor de stikstofproblematiek. Ook wij als gemeente zullen hieraan onze bijdrage moeten leveren. Want wat gebeurt er als er als gevolg hiervan niet al onze bouwplannen door kunnen gaan. Kiezen we dan voor plannen die voorzien in de bouw van loodsen, schuren, hotels, torens etc. of kiezen we voor woningbouw.

Schooltuintjes

Wij kwamen ook nog even terug  op het VNG congres.

Een van de sprekers sprak ons als gemeente aan op onze verantwoordelijkheid om kinderen te leren waar ons voedsel vandaan komt. Schooltuintjes, ik citeer, zijn bij uitstek een middel om dat te laten zien. Ieder kind heeft gedurende zijn schooltijd het recht om minstens 1 jaar een tuintje te hebben. Wij onderschrijven deze oproep van harte. U weet wellicht dat in Posterholt al een experiment met schooltuintjes was gestart, maar dat Corona en later de verbouwing roet in het eten gooiden. Wij vragen de wethouder, mogelijk al in de grondnota te kijken of we voor schooltuintjes grond ter beschikking kunnen stellen.

Ons laatste voorstel hebben we al binnen gehaald. Bij de bespreking van de Grondnota is door de wethouder al toegezegd dat dit wordt toegevoegd.

Deel dit
Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als blog-Nieuws