Onze visie op Samen met de Natuur

De mens is onderdeel van de natuur. Vele natuurrampen, viruspandemieën, klimaatrampen, weersextremen verder beseffen we dat het beter is om met de natuur samen te werken. De natuur kan best zonder ons, maar wij kunnen niet zonder de natuur. Wij willen daarom dat de gemeente zich aansluit bij het Deltaplan Biodiversiteitherstel en het Actieplan schone lucht. Natuurlijk moet de gemeente ook rekening houden met het Klimaatverdrag van Parijs en de afspraken die gemaakt zijn in Glasgow.

Bijna 25 procent van het grondgebied van Roerdalen bestaat uit natuur. In onze Natura2000 gebieden komen planten, bloemen en dieren voor die zeldzaam zijn in Nederland en binnen Europa. Als we deze kwetsbare flora en fauna niet beschermen, gaat iets bijzonders verloren dat nooit meer hersteld kan worden. Voor de kwaliteit van ons groen en de biodiversiteit is het ook belangrijk dat we het groen in de kernen verbinden met het groen in het buitengebied. Naast deze groene verbindingen zorgen bufferzones voor een betere balans tussen natuur en landbouw of bewoond gebied.

Bij de bescherming van de natuur zijn boeren een onmisbare partner van de gemeente. Daarom willen we samen met hen aan de slag met het Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw. Dit programma geeft boeren een perspectief om hun situatie te verbeteren en zorgt ervoor dat we een gezonde en leefbare aarde kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen. Samen moeten we een antwoord vinden op de grote problemen van deze tijd: stikstofneerslag, bodemverarming, verdroging van beken en verlies van biodiversiteit. Er moet een eind komen aan het injecteren van drijfmest, het maandenlang beregenen van raaigras en mais, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen: landbouwmethodes die ooit heel gebruikelijk waren, maar nu leiden tot verdere uitputting van onze aarde.

Naast landbouwgebieden is Roerdalen rijk aan bossen die al jaren veel CO2 opslaan. Deze ‘Carbonfarming’ wordt beschouwd als een nieuwe vorm van boerenbedrijvigheid. Wij zijn er voorstander van dat boeren bomen planten en de CO2-opslagcapaciteit van deze bomen aan bedrijven verkopen. Het is de moeite waard te onderzoeken of ook andere plekken binnen en buiten de kernen hiervoor geschikt zijn.

Recreanten en inwoners genieten behalve van de vele natuur in onze gemeente ook van de kastelen, landgoederen, molens, wegkruisjes, historische routes en andere bezienswaardigheden. Bij het onderhoud van de wandelroutes, fietspaden en ruiterpaden die hiernaartoe leiden en de aangrenzende bermen is een ecologisch verantwoorde aanpak belangrijk. Het heeft onze voorkeur onze eigen medewerkers hierin te scholen in plaats van een ecologisch gecertificeerd bedrijf in te huren. Veel inwoners zijn door de Corona-maatregelen meer gaan fietsen en wandelen. Daarom willen we dat onderzocht wordt of het aantal zitbanken en picknickbanken nog voldoet.

Onze plannen

  • Boeren stimuleren over te stappen op kringlooplandbouw.
  • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen, beregening en drijfmest stoppen dichtbij kwetsbare natuurgebieden.
  • Houtsingels en bloemrijke randen aanplanten.
  • Werkzaamheden als bomen snoeien en bermen maaien zoveel als technisch mogelijk is laten verrichten door onze eigen opgeleide mensen van de plantsoenendienst.
  • In overleg met inwoners bomen planten in de kernen.
  • Overtollig regenwater opvangen in daarvoor aangelegde waterbuffers, sloten of beken.
  • Kwetsbare natuurgebieden zo nodig afsluiten voor recreanten.
  • Onze natuurgebieden met elkaar verbinden volgens het Natuurnetwerk Nederland, onze eigen natuuropgave realiseren en de natuurcompensatie van heden en verleden uitvoeren.
  • Het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen.
Deel dit