Onze visie op Samen Wonen

In de huidige woningmarkt is er een schrijnend tekort aan woonruimte en zeker ook aan betaalbare woningen. De gemeente moet de regie voeren als het gaat om welke woningen in welk gebied worden gebouwd. Ook moeten inwoners kunnen kiezen voor alternatieve woonvormen: bijvoorbeeld woongroepen met gedeelde centrale voorzieningen, ecologische woonvormen of tijdelijke woningen en appartementen.

Daarnaast vragen de huidige energietransitie en klimaatmaatregelen om aandacht voor bestaande woningen. Inwoners moeten de kans krijgen zuinig om te gaan met energie en zo mogelijk zelf duurzame energie op te wekken. Ook voor wie een kleine beurs heeft, moet het met steun van de gemeente mogelijk zijn een advies van Duurzaam Roerdalen in te winnen.

Die duurzame energie produceren we graag zo dicht mogelijk bij huis. Met zonnepanelen en ook zonneweides op een dusdanige hoogte dat de grond kan worden gebruikt voor meer biodiversiteit. Windmolens willen we plaatsen in nauw overleg met de inwoners en omliggende gemeenten. Hierbij is veiligheid voor vogels van groot belang. De Meinweg is daarom een ongeschikte locatie voor windmolens.

Ook elektrisch rijden draagt bij aan een schoner milieu. Wij vinden dat er veel meer laadpalen in de gemeente moeten komen. Bij voorkeur laadpalen met tweerichtingenstroom, zodat de accu’s van de auto’s de stroom kunnen opslaan die in huis wordt gebruikt. Bovendien willen we stimuleren dat online bestellingen zoveel mogelijk op centrale punten worden afgehaald. Dit is beter voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in de dorpen.

Voor de luchtkwaliteit is ook de aanwezigheid van bomen in de woonomgeving van vitaal belang. Daarnaast leveren ze natuurlijke verkoeling die in tegenstelling tot een airco geen stroom kost. Om overlast te voorkomen moeten bomen wel passen in hun omgeving. Dit maakt overleg met inwoners noodzakelijk. Bij het verlenen van kapvergunningen moet de gemeentelijke lijst van beschermde bomen leidend zijn; dit vergt jaarlijkse controle en actualisering. Kappen betekent bovendien nieuwe bomen planten.

De weersextremen leiden niet alleen tot meer hitte maar ook tot hevige regenval in korte tijd. Om overlast te voorkomen moeten we de bodem de kans bieden water op te nemen. Wij zijn voorstander van een norm voor verharding van onze woonomgeving om zo te zorgen voor een maximale waterinfiltratie.

Preventie speelt ook een rol bij afvalscheiding. Wat je niet koopt, hoef je niet weg te gooien. Initiatieven als kledingruil en reparatiecafés juichen we toe. Het nieuwe inzamelsysteem beloont een goed gebruik van de afvalscheidingsmogelijkheden die de gemeente biedt. We verwachten dat dit inwoners stimuleert hun restafval verder te beperken.

Bij alle activiteiten die te maken hebben met de verduurzaming van het eigen dorp, wil PvdA-GL de inwoners van Roerdalen actief betrekken. Daarom moet de gemeente, samen met de inwoners, per dorp nadenken over de vraag hoe de inwoners zelf elk dorp klimaatbestendig kunnen maken. De gemeente heeft hierin een zo nodig initiërende en verder ondersteunende rol.

Onze plannen

 • Levensloopbestendig bouwen voor senioren en starters.
 • Meer sociale huurwoningen bouwen.
 • Tijdelijke woningen bouwen om de ergste nood op te vangen.
 • De bestemming van grote gebouwen wijzigen, zodat er appartementen in gemaakt kunnen worden.
 • Appartementen ontwikkelen waar mensen van verschillende generaties wonen die elkaar onderling kunnen helpen.
 • Ook de bouw voor alternatieve en tijdelijke woonvormen in bestemmingsplannen opnemen.
 • Een gratis coach aanbieden aan mensen met een smalle beurs om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Ook energiebesparende maatregelen vergoeden uit het Armoedefonds.
 • Via lokale energiecoöperaties zorgen voor goedkope duurzame energie voor onze inwoners.
 • Per dorp een lokaal klimaatakkoord afsluiten met vertegenwoordigers van inwoners, verenigingen, ondernemers en andere betrokkenen.

We wonen in een mooie gemeente. Dat willen we zo houden en tegelijkertijd kunnen we niet de ogen sluiten voor de grote problemen van nu. Vanwege de noodzaak om de klimaatverandering te stoppen, moeten we zuiniger omgaan met ruimte, materialen en energie. Dat geldt ook op het gebied van verkeer en vervoer. De gemeente dient het goede voorbeeld te geven door in 2030 klimaatneutraal te zijn in haar bedrijfsvoering en dienstverlening naar de inwoners. Met zelfvoorzienende gemeentelijke gebouwen en elektrische voer- en werktuigen.

In de huidige woningmarkt is er een schrijnend tekort aan woonruimte en zeker ook aan betaalbare woningen. De gemeente moet de regie voeren als het gaat om welke woningen in welk gebied worden gebouwd. Ook moeten inwoners kunnen kiezen voor alternatieve woonvormen: bijvoorbeeld woongroepen met gedeelde centrale voorzieningen, ecologische woonvormen of tijdelijke woningen en appartementen.

Daarnaast vragen de huidige energietransitie en klimaatmaatregelen om aandacht voor bestaande woningen. Inwoners moeten de kans krijgen zuinig om te gaan met energie en zo mogelijk zelf duurzame energie op te wekken. Ook voor wie een kleine beurs heeft, moet het met steun van de gemeente mogelijk zijn een advies van Duurzaam Roerdalen in te winnen.

Die duurzame energie produceren we graag zo dicht mogelijk bij huis. Met zonnepanelen en ook zonneweides op een dusdanige hoogte dat de grond kan worden gebruikt voor meer biodiversiteit. Windmolens willen we plaatsen in nauw overleg met de inwoners en omliggende gemeenten. Hierbij is veiligheid voor vogels van groot belang. De Meinweg is daarom een ongeschikte locatie voor windmolens.

Ook elektrisch rijden draagt bij aan een schoner milieu. Wij vinden dat er veel meer laadpalen in de gemeente moeten komen. Bij voorkeur laadpalen met tweerichtingenstroom, zodat de accu’s van de auto’s de stroom kunnen opslaan die in huis wordt gebruikt. Bovendien willen we stimuleren dat online bestellingen zoveel mogelijk op centrale punten worden afgehaald. Dit is beter voor de luchtkwaliteit en verkeersveiligheid in de dorpen.

Voor de luchtkwaliteit is ook de aanwezigheid van bomen in de woonomgeving van vitaal belang. Daarnaast leveren ze natuurlijke verkoeling die in tegenstelling tot een airco geen stroom kost. Om overlast te voorkomen moeten bomen wel passen in hun omgeving. Dit maakt overleg met inwoners noodzakelijk. Bij het verlenen van kapvergunningen moet de gemeentelijke lijst van beschermde bomen leidend zijn; dit vergt jaarlijkse controle en actualisering. Kappen betekent bovendien nieuwe bomen planten.

De weersextremen leiden niet alleen tot meer hitte maar ook tot hevige regenval in korte tijd. Om overlast te voorkomen moeten we de bodem de kans bieden water op te nemen. Wij zijn voorstander van een norm voor verharding van onze woonomgeving om zo te zorgen voor een maximale waterinfiltratie.

Preventie speelt ook een rol bij afvalscheiding. Wat je niet koopt, hoef je niet weg te gooien. Initiatieven als kledingruil en reparatiecafés juichen we toe. Het nieuwe inzamelsysteem beloont een goed gebruik van de afvalscheidingsmogelijkheden die de gemeente biedt. We verwachten dat dit inwoners stimuleert hun restafval verder te beperken.

Bij alle activiteiten die te maken hebben met de verduurzaming van het eigen dorp, wil PvdA-GL de inwoners van Roerdalen actief betrekken. Daarom moet de gemeente, samen met de inwoners, per dorp nadenken over de vraag hoe de inwoners zelf elk dorp klimaatbestendig kunnen maken. De gemeente heeft hierin een zo nodig initiërende en verder ondersteunende rol.

Onze plannen

 • Levensloopbestendig bouwen voor senioren en starters.
 • Meer sociale huurwoningen bouwen.
 • Tijdelijke woningen bouwen om de ergste nood op te vangen.
 • De bestemming van grote gebouwen wijzigen, zodat er appartementen in gemaakt kunnen worden.
 • Appartementen ontwikkelen waar mensen van verschillende generaties wonen die elkaar onderling kunnen helpen.
 • Ook de bouw voor alternatieve en tijdelijke woonvormen in bestemmingsplannen opnemen.
 • Een gratis coach aanbieden aan mensen met een smalle beurs om energiebesparende maatregelen te nemen.
 • Ook energiebesparende maatregelen vergoeden uit het Armoedefonds.
 • Via lokale energiecoöperaties zorgen voor goedkope duurzame energie voor onze inwoners.
 • Per dorp een lokaal klimaatakkoord afsluiten met vertegenwoordigers van inwoners, verenigingen, ondernemers en andere betrokkenen.
Deel dit